Bezpečnostné istenia korún stromov

Bezpečnostné istenie korún stromov slúži k zabráneniu rozlomenia problematických rozkonárení, k isteniu jednotlivých partií koruny či jednotlivých konárov stromu pred rozlomením alebo odlomením a tým zabezpečuje prevádzkovú bezpečnosť stromu.

V prípade zlyhania kedy dôjde k zlomeniu jednotlivých konárov, či častí koruny bezpečnostné istenie koruny zníži zapríčinené škody na majetku alebo zdraví.

 

Montáž istenia koruny sa musí vykonať správnea tak, aby odrezávalo výkyvové maximá pri silnom nárazovom vetre. Aby sa predišlo prílišnému rastu – predlžovaniu konárov, a aby nebola obmedzená tvorba reakčného dreva, musí istenie dovoľovať dostatočný voľný pohyb koruny, laná nesmú byť napnuté. Statická väzba, prípadne spolu s dynamickou sa odporúča použiť len v kritických prípadoch.

 

Istiaci systém je systém z popruhov, ktoré sa upevnia okolo istených konárov a spájajú sa dynamickými dutými lanami. Istené konáre však nesmú poškodzovať.

 

Kontrola bezpečnostných istení je odporúčaná 1 krát za rok I napriek UV stabilite použitých materiálov je potrebné takéto istenie každé 3-5 rokov meniť.

Opatrenia zvyšujúce bezpečnosť stromu

 

Za prevádzkovú bezpečnosť stromu je zodpovedný vždy majiteľ stromu!

 

Staticky ohrozeným a nebezpečným stromom vieme pomôcť rôznymi spôsobmi ako napríklad rôznymi druhmi rezu alebo bezpečnostným istením.